Vad handlade Reformationen om?

Hur mycket av det protestantiska arvet finns kvar i Sverige efter c:a 460 år? De flesta svenskar känner ännu idag till avlatsbrev, Luthers (95) teser och häxbränning. Men var det bara motståndet mot avlatsbreven som var orsak till att uppskattningsvis 55 miljoner kristna blev torterade, lemlästade och avrättade av Inkvisitionen, på de mest djävulska sätt, i Guds namn? De flesta av dagens lutheraner och alla andra "protestanter", vet inte att Luther och alla andra reformatörer utifrån Bibelordet hävdade att påvedömet är Antikrist. Idag känner få till att reformationens förelöpare, John Wycliffe sa "Varför ska det vara nödvändigt att i otro leta efter en annan Antikrist än påven?". Wycliffe dog 1384 efter att bl a. ha översatt den latinska bibeln till engelska. Detta "brott" straffades han för av den Katolska kyrkan efter sin död. Den "Heliga Inkvisitionen" grävde upp hans jordfästa kropp och brände den på bål som en kättare!

Låt mig först slå fast att kampen mellan protestantism och katolicism, på intet sätt är över i och med Reformationen eller det andra Vatikankonciliet 1962-1965. Påve Paulus VI försäkrade vid detta kyrkomöte att "Ingenting har egentligen förändrats i Kyrkans doktriner. Vad kyrkan har lärt i århundraden, lär även vi ut." Vad finns det då för bibelord att stödja sig på i bedömningen av den romersk-katolska kyrkan? (Bedömningen gäller alltså denna kyrkas lära och tro, inte dess enskilda medlemmars!) Jesus var naturligtvis inte ovetande om vad som skulle hända inom kristenheten efter sin himmelsfärd. Därför förbjöd han oss att "kalla någon för er `fader´, för en är er Fader, han som är i himmelen." Matt 23:9. Vilken huvudtitel har då påven? Märkligt nog just "Fader" som det italienska ordet "Papa" betyder, som vi har försvenskat till "påve".  Vidare tituleras påven med "Kyrkans Huvud", "Vår Herre Gud påven", (!) "Hans Helighet", "Överherden" (jmf 1 Petr 5:4!), "Prinsars och Kungars Fader", "Världens Härskare", "Vår frälsare Jesu Kristi Ställföreträdare" m m. Hur stämmer det med "den som är minst bland er alla, är störst", enligt Lukas 9:48? Dessutom tilltalas påven även med: "Helige Fader", samma namn som Jesus använder i Joh 17:11 om Gud Fader. "Skenhelige fader" vore nog mer passande på sådana titelsjuka personer! Påvetiteln "Kristi Ställföreträdare" är väldigt avslöjande. Den tredubbla krona som varje påve kröns med, har den latinska inskriptionen "Vicarius Filii Dei", vilket betyder Guds Sons Vikarie! Talvärdet för denna titel på latin är 666. Antikrist betyder faktiskt "istället för Kristus", "vicekristus". Att påvekronan är tredubbel betyder att påven skulle vara kung i Himmelen, på jorden och under jorden! Jmf  med Fil. 2:10! Den katolska tidningen "The Universe" återgav en påvekröning med dessa ord den 27/6 1846: "Han bärs i påvestolen och placeras på Högaltaret, en plats helgad genom den faktiska närvaron av blodet, kroppen, själen och gudomligheten av den levande Kristus. Han sitter på Högaltaret, använder det som sin fotapall, där tronar han som Kung, han tillbeds som en Gud på samma sätt som den helgade oblaten tillbeds, visar sig själv som vore han Gud." Biskopen av Bayloone  beskrev 1896 påven som: "Den synliga personifieringen av Guds Ande"!

Efter att ha heligförklarat den ena obibliska lärosatsen efter den andra under 1600 år, kom Vatikanen 1870 helt logiskt fram till att påven är "ofelbar i tjänsten". Förutom total avsaknad av bibliskt stöd för en sådant oerhört anspråk, strider det mot allt förnuft samt mot hela kyrkohistorien. Falska profeter brukar ha sådana anspråk om sig själva däremot. Dogmen att påven är ofelbar innebar att även alla de tidigare påvarna förklarades ha varit ofelbara. Att det varken stämmer med katolska kyrkans egen historia, eller t o m "den förste påven, Petrus", bryr man sig inte om. Flera påvar har både avsatts och exkommunicerats (uteslutits) ur kyrkan. Det har till och med funnits både två och tre "ofelbara" påvar samtidigt! "Den heliga stolen" har även flera gånger varit vakant i åratal, medan maktkampen mellan kardinalerna rasat. Enligt Paulus i Galaterbrevet 2:11 hade Petrus (Cefas) "befunnits skyldig till en försyndelse". Så bevisligen var inte ens katolska kyrkans förste "påve", ofelbar. Varken Bibeln eller arkeologin  stöder den katolska kyrkans lära om att Petrus var Kyrkans förste biskop i Rom under 25 år. Inte ett ord i hela NT säger att Petrus ens satt sin fot i Rom. Paulus avslutar sitt brev till kyrkan i Rom med att hälsa till ganska många namngivna troende, men inte till Petrus. Paulus´ sista brev skrevs år 66 c:a, i Rom, (2 Tim.) strax före sin martyrdöd. I det omnämns inte heller Petrus som "Roms förste biskop".

CELIBAT

Alltsedan 1074 råder det celibat inom hela katolska kyrkans prästerskap och uppåt, inkl. påven. Vad ett sådan giftermålsförbud för kyrkans tjänare skulle kunna föra med sig, förstod Paulus. Han säger i sitt första brev till Timoteus kapitel 3:2, 4-5, 12: "En församlingsföreståndare bör vara en enda kvinnas man...Han bör väl förestå sitt eget hus och hålla sina barn i lydnad,...för hur skulle den som inte vet att förestå sitt eget hus, kunna sköta Guds församling?" Just detta har man inte heller kunnat göra. Paulus fortsätter i 4:13 i samma brev med att säga: "Men Anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så ska ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors, som i sina samveten är brännmärkta som brottslingar och som förbjuder äktenskap och vill att man ska avhålla sig från föda som Gud har skapat till att ätas med tacksägelse av dem som tror och som känner sanningen." Den katolska kyrkans tro innehåller alltså "villoandars och onda andars läror"! Ända fram till 1965 var det en "dödssynd" att äta kött på fredagar och att dricka före nattvarden. Förändringarna, som inte ansågs som läromässiga, kom till som ett led i en charmoffensiv mot den protestantiska kristenheten, men siktet på en enda gemensam "Moderkyrka", dvs Skökan i Uppenbarelsebokens kapitel 17-18. Äktenskapsförbudet har även medfört att pedofili och homosexualitet inom prästerskapet är mycket utbrett. Ett tragiskt faktum som på senaste tiden uppmärksammats av TV och press över hela världen.

MARIA

"Men har man inte lagt av med mariadyrkan nuförtiden?" Nej, tvärtom har den nuvarande påven Johannes Paulus II överträffat många andra påvar i mariadyrkan. Och hur skulle han kunna göra annat när han redan som barn fick lära sig att det finns två stegar upp till himmelen. Vid toppen av den ena står Jesus och vid toppen av den andra står Maria. Varje person som vill komma till himlen via Jesu stege, kastas obönhörligen ned till helvetet av honom! Om man däremot försöker via Marias stege så går det bra. Varför? Jo därför att bara hon kan beveka Jesu "hårda hjärta" med hjälp av alla helgon och änglar!! Denna lögnaktiga bild av Jesus har inpräntats i alla katoliker sedan barnsben och därför ger de all sin kärlek, förtröstan och hopp till Maria. Jesus är man rädd för som katolik. Varifrån har man då fått detta med stegarna upp till himlen? Det är en typisk ormlära. Ormar har ju en delad tunga. Ingen av delarna pekar rakt fram utan går från roten ut åt båda sidorna. Så är det också med denna ”djävlalära”, för att citera Luther och Lutherska Kyrkans Bekännelseskrifter. Liksom ”den gamle ormen, den store draken, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela jorden,” (Upp 12:9) redan i Edens lustgård kunde förvanska vad Gud sagt, så är det än idag. I sina ”samtal” med Jesus visade Frestaren att han kunde citera Bibeln, men alltid ur sitt rätta sammanhang, eller i felaktigt syfte. Så har han fortsatt genom hela kyrkohistorien att producera den ena ”läran” efter den andra utifrån bibelord. Det Skriftens ord som han perverterat som utgångspunkt för läran om de två stegarna till himlen, återfinns i Johannes 1:51. ”Amen, amen säger jag er: Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen”. Här åsyftar Jesus berättelsen om Jakobs stege med den underförstådda meningen att han, Jesus, var och är den enda, rätta stegen upp till Gud. Jesus är stegen som Guds änglar använder för sitt tillträde här på jorden för att kunna verka till människors räddning.

Fastän evangeliernas berättelser om vem Jesus är och hans kärleksfulla karaktär, löften om Jesu hjälp till frälsning osv, uppmanar påven ändå alla kristna att "be för Jesu hjärta på fredagarna”, enligt Tempus nr 19/1987! Vem som helst kan ju läsa i Matteus 12:29 vad Jesus säger om sitt eget hjärta. ”Jag är mild och ödmjuk i hjärtat.” Man frågar sig osökt: har påven aldrig läst Bibeln?

Fastän Bibeln klart säger att endast "en är medlaren mellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus", 1 Tim 2:5, så lär katolska kyrkan i den "kanoniserade" boken "Treatise on the true devotion to the Blessed Virgin", sid 19, av St Luis Marie de Montfort, att: "mariadyrkan är nödvändig för alla till frälsning". (Detta trots Jesu egna ord: "Den som kommer till mig ska jag sannerligen inte kasta ut!", Joh 6:37.) Sidan 3 i den boken säger "Storleken av den makt Maria äger, till och med över Gud själv, är bortom vårt förstånd". (Ja, sannerligen!) Marialegionens handbok beskriver på sid 66 legionens banér. Under en duva står Maria i form av en eldstod med både jorden och en krossad orm under sina fötter! En tydlig förfalskning av 1 Mos 3:15, som är den första messianska profetian om Jesus. Denna mariadyrkan har pågått så länge att man t o m utanför Santa Maria Maggiore basilikan i Rom satt upp ett stort krucifix med både Jesus och Maria korsfästa! Hon jämställs alltså med Jesus som frälsare och Gud. 1850 antogs lärosatsen om den "obefläckade avelsen", dvs att Maria var helt syndfri. Detta trots att hon följde lagen om orenhet vid barnafödande i 3 Mos 12, enligt Lukas 2:22-24. 1950 slog påven fast att Maria även gjort en egen himmelsfärd på samma sätt som Jesus. Därför lär man att Maria bestämmer över Andens gåvor och Andens frukt samt att "Hon har gjort mer för Gud, än vad Gud har gjort för människan" (!) enligt den helgonförklarade St Bernadine av Siena.

MÄSSAN

Påvekyrkans "allra heligaste" är Mässan. I "Katekes för vuxna", 2:a nya Vatikanutgåvan 1971, sägs under kapitelrubriken "Instruktion om nattvardsmysteriets tillbedjan" sid 17: "I offrandet av Mässan, offrar faktiskt Kristus sig själv för hela världens frälsning." I boken "The Catholic Religion" 1970, sägs på sid 35 "Mässan är framför allt ett offer. Offrandet av Mässan är offret på Korset", osv. Man menar alltså på fullt allvar att prästen via sin bön "transsubstantierar", förvandlar nattvardsvinet och brödet till Jesu eget faktiska blod och kött, samt att man offrar detta till Gud varje gång en mässa hålls. (Ännu, alltsedan 1414 förvägras den vanlige katoliken att få vinet, utom prästerna. Fastän Jesus sa "Drick härav alla.")  Bara på ett år "offrar" alltså katolska kyrkan Jesus c:a 38 miljoner gånger i alla sina kyrkor världen över! Själv sa Jesus på korset att "Det är fullbordat" och Hebréerbrevets 9:e och 10:e kapitel säger 8 gånger att det "inte var många gånger" utan endast "en gång för alla" som Jesu Kristi kropp blev offrad. Men så är detta ingenting annat än "Satans djupheter", d v s vad Jesus så träffande säger om Tyatira församlingens lära (som är den eskatologiska benämningen på katolska kyrkan!)  i Upp. 2:24. Dessa demoniska djupheter går ut på att i teologiska, andliga termer, indirekt förneka, och därmed häda, Jesu blod, försoningen.

VARNING

Ur andlig, religiös synpunkt, förvillar katolska kyrkan till en falsk frälsningsvisshet genom att använda de 7 "sakramenten" som frälsande till evigt liv. Samtidigt som man lär att: "Förbannad är var och en som tror sig vara rättfärdiggjord av nåd genom tro." enligt Trentkonciliet 1545-1563. Miljoner katoliker har antagligen gått förlorade efter sin död på grund av dessa "onda andars läror". Detta är ytterst allvarligt. Detta är ingen teologisk fråga i första hand. Det handlar faktiskt om människors eviga liv eller förtappelse!

Ur världslig, politisk-demokratisk synpunkt är frågan om påvekyrkan minst lika viktig. En kyrka som under 750 år haft Bibeln uppsatt på "Index över förbjuden litteratur" (!), borde även en ateistisk politiker vara ytterst skeptisk mot. Vad är det för en kyrka som aldrig har bett om förlåtelse för inkvisitionen och korstågen? Kan man lita på en kyrka som aldrig gett upp sina drömmar om att återfå världsherraväldet, och än en gång ha presidenter och kungahus som undersåtar? Hur kan dagens politiker lita på en kyrka som ingått skamliga och förrädiska avtal med Franco, Mussolini och Hitler? Konkordatet med Hitler 1933 förpliktade alla katoliker att enligt § 16 "Jag svär och lovar att hedra den lagligt tillsatta nazistregeringen. Jag lovar att sträva efter att undvika alla skadande handlingar som kan hota den." Kardinal Stepinac sa 1941 att "Hitler är Guds budbärare."

I BBC-programmet "The new holy Roman Empire", som Dokument Utifrån sände 11/4-92 under namnet "Påven på marsch", sa en polsk ordensprelat från sin teologkateder: "Demokratin måste avskaffas för den kan inte betjäna den katolska kyrkan och den kristna tron"!

HISTORIELÖSHET

En numera vanlig åsikt efter de två senaste världskrigen, är att det är farligt med historielöshet. Det är sant med tanke på nazism och fascism. Men väldigt få människor tänker på hur farligt det är att vara historielös när det gäller den Romerskt Katolska Kyrkan. I och med dogmerna om påvens ofelbarhet och att kyrkans tradition är likvärdig med Guds Ord, tvingas varje påve att upprätthålla varje tidigare påves dekret. I påvedekretet "Corpus Juris Canonici" från 1864 sägs i § 15 "Ingen människa är fri att anta och bekänna den religion han själv tror är sann, vägledd av förnuftets ljus." § 24 "Kyrkan har makt att bruka full och utövande direkt och indirekt världslig makt." § 42 "I rättsliga konflikter mellan civil och kyrklig makt, råder den kyrkliga."  § 54 "Kungar och furstar är inte fritagna från Kyrkans rättsskipning, utan dessutom underordnade Kyrkan i rättstvister." samt § 77 "Det är nödvändigt även i denna dag att den Katolska religionen upprätthålls som den enda Statsreligionen med uteslutande av all annan form av tro." Dessa dekret gäller alltså fortfarande inom katolska kyrkan, man hävdar dem inte för närvarande. Men i Vatikanens hett efterlängtade och hemligt framförhandlade Världsregering till år 2000, med påven som religionsminister, då kommer dessa "heliga dekret" att tas fram igen!  (För den som tvivlar på detta med påven som religionsminister i en världsregering, rekommenderas boken "The Keys of this Blood" av jesuitprofessor Malachi Martin.) Enligt Martin arbetar dagens påve och hela kurian med ett enda mål i sikte: en världsregering med påven i spetsen! Professor Martin var intervjuad i det tyska radioprogrammet Stimme der Hoffnung, där sa han bl.a: "Påven ser sig som det ledande ljuset i utformningen av en världsomfattande struktur av en religiös och moralisk enhet. Ett system med världsstyre kommer att utvecklas. Det kommer att ta en ny form vars konturer för närvarande är otydliga. Utvecklingen är på gång. Rörelsen går fort fram mitt framför näsan på oss. I hela projektet skulle påven på kort sikt vara religionsminister. På lång sikt planerar han att bli mycket mer än så. Han vill bli patriark. Han tror att han är utsedd (av Gud) till att leda en ny världsordning och grunda ett system med globalt styre, ett religiöst-politiskt system. Jag tror att det kommer att flyta blod och somliga länder kommer att sättas ur spel. Påven är säker på att tiden har kommit för att det här ska ske och att de förändringarna kommer att vara genomförda i slutet av det här århundradet. - Tror ni att politikerna tar honom på allvar som en inflytelserik och mäktig statsman? Ja, de tar honom på allvar. Han har redan påbörjat förhandlingar med många av dem och kommit fram till överenskommelser på viktiga områden. Största delen av hans verk sker i hemlighet. Han arbetar ständigt på att utöka sitt redan enorma inflytande."

VÄRLDSRELIGION

På påvens initiativ samlades den 27/10 1986 representanter för alla världens religioner för gemensam bön för världsfred i Assisi. Denna ur mänskligt perspektiv lovvärda ide, är dock i Guds ögon en ohelig allians. Redan kung David säger ju i Psalm 96:5 att "Folkens alla gudar är avgudar". Aposteln Paulus förtydligar i 1 Kor 10:20 "Vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna." Att kristna ska offra böner tillsammans med hedningarnas böneoffer till sina respektive gudar/onda andar, är tyvärr ett mycket stort steg mot en öppen religionsblandning. En sk synkretism som i slutänden blir en enda global Superreligion, där all möjlig "andlighet" ryms utom den sanna bibeltrogna  religionen. I tidningen Tempus 28/10 1986 stod "Källor inom Vatikanen har avslöjat att påven givit order om att alla religioner ska behandlas som likvärdiga"! Med andra ord: Jesus kom helt i onödan. Detta om något borde väl väcka kristenheten om att Uppenbarelsebokens profetior om en kommande antikristlig världsreligion är en mycket snar verklighet. Se Upp. 13:6-9, 17:5 samt 1 Petr 5:13. Tempus återgav påvens motivation till det religionsblandade fredsbönemötet: "Vi är säkra på att vi behöver bönen om världen till sist ska bli en plats med verklig och varaktig fred." Ett sådant uttalande är ren villfarelse! Bibeln säger ju tvärtom på många ställen, att det aldrig kommer att bli varaktig fred på denna jord. Inte förrän Jesus återkommen från himmelen skapar en ny jord, dvs hans messianska 1000-årsrike, kommer det att bli "verklig och varaktig fred".

SKÖKA

Efter denna genomgång av påvekyrkans tro, lära, historia och politiska ambitioner är det lätt att se hur väl Johannes' Uppenbarelseboks 17:e och 18:e kapitel stämmer in på enbart påvekyrkan. För vilken annan världsvid  (Upp 17:15) kyrka har sitt huvudsäte i en stad byggd på "7 berg"? (Upp. 17:9). Vilken annan världsvid kyrka har utgjutit sådana mängder med "de heligas blod (judar) och Jesu vittnens blod"? (Upp. 17:6). Vilken annan världsvid kyrka har "horat med jordens kungar"? (Upp. 17:2). Vilken annan världsvid kyrkas präster, biskopar, kardinaler och överhuvuden är "klädda i purpur och scharlakansrött"? (Upp. 17:4). Vilken annan världsvid kyrka äger och omger sig med så mycket "guld, ädla stenar och pärlor"? (Upp. 17:4) Vilken annan världsvid  företeelse har "en gyllene kalk" (Upp. 17:4) som sitt främsta kännetecken? Osv. osv.

(För en detaljstudie av Uppenbarelsebokens "Skökan Babylon", läs undertecknads: Lathund till Uppenbarelseboken.)

TA LÄRDOM OCH VARNING

Låt oss ta lärdom av Bibeln i denna fråga, men även av reformationens historia och alla miljoner martyrer som ansåg det vara värt att mista livet, hellre än att se sitt land styrt från Vatikanstaten, av en religiöst maktberusad diktator! Låt varna er alla ni kyrkoledare, så att ni inte går i ok med denna avfallna skökokyrka. Låt er inte luras av katolicismens "mystik", yttre ståt och prakt eller "heliga tradition"! Låt oss använda vår andliga urskiljningsförmåga till att se skillnaden på "Moderkyrkans" "vitmenade gravar som är prydliga utanpå, men inuti är fulla av de dödas ben och allt slags orenhet", Matt 23:27-28, respektive den rena och oförfalskade läran. Låt oss inte luras av påvekyrkans charmoffensiv som syftar till att inkorporera den "protestantiska" kristenheten under påven och hans kardinaler, biskopar och ordensgeneraler! Låt inte ekumeniken mellan protestanter och katoliker gå så långt att vi får höra Guds röst säga "Dra ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga av hennes synder och får del i hennes plågor." (Upp. 18:4) Låt oss ge "kärleken till sanningen rum" så att vi kan bli slutfrälsta och bevarade från all religiös villfarelse, 2 Tess 2:10-12.

Källor:

Why I left the Church of Rome, av "Father Chiniquy", f.d. katolsk präst.

The Church of Rome, its beginning, evolution, struggle for worldcontrol and impending destruction, av Wilson Ewin.

Anti-Christ revealed in history and prophecy, av Allan Campbell

The identity of the papacy, av Rev. J.A. Coleman.

Three years as a nun, av Charlotte Myhill.

The claims of Rome, av Samuel Smith.

The papacy: its history and dogmas.

From slave to a servant, av Desmond Nash (fd "Legion of Mary"-medlem).

What´s happening in the Roman Church, av William C. Standridge.

Understanding the New Age: preparations for Antichrist´s One World Government, av Roy Livesey.

Dessa häften och böcker kan beställas från: The Protestant Truth Society, 184 Fleet Street, London, EC4A 2HJ, ENGLAND.

Olof Amkoff

 

Skriv ut