Himlakul!

Frågan om vad som händer efter döden, har alltid intresserat människan. Det har vi vittnesbörd om inte minst i form av de egyptiska pyramidernas hieroglyfer, tibetanska dödsboken, Platons skrifter m m. Naturligtvis har även Bibeln en hel del att säga om detta. Framför allt talar Jesus mycket om vad som händer efter döden. Den kristna (och judiska) tron handlar ju om vägen till att få evigt liv. Jag har sammanställt vad trovärdiga och mångårigt aktivt kristna människor har berättat att de varit med om under en kortare eller längre stund av antingen uppryckning eller sk klinisk död. Det senare innebär att av läkarvetenskapen ha förklarats vara död men ändå börjat leva igen utan någon som helst naturlig förklaring därtill. Dessa människor har helt enkelt varit tillfälligt döda. Eller som Bibeln förklarar saken: utan ande är kroppen död. Det vill säga varje människas personliga ande är oss given av Gud som möjliggör kroppens liv och funktioner. När anden lämnar kroppen kan den inte längre fungera. Den är ju "av jord kommen", vilket vetenskapen bevisat med att ge oss namnen på alla de grundämnen som våra kroppar består av.

Varje persons egen ande däremot, är given ovanifrån, ifrån Gud, och är därför odödlig, evig, liksom Han är evig och odödlig. Det är detta förhållande som gör att en tillfälligt död kropp kan få liv igen när anden kommer tillbaka. Därför kan dessa människor till läkarnas stora förvåning berätta allt vad de gjort för att försöka återuppliva dem. Dessa människor berättar att de färdats bortom tid och rum. I anden är man, likt Jesus och Guds änglar, helt obundna av de jordiska naturlagarna.

Avgränsningar

Ett antal böcker och vetenskapliga rapporter har utgivits om nära döden upplevelser, efter det att Raymond A. Moody skrev sin banbrytande bok "I dödens gränsland", 1975. Alla dessa är mycket intressanta att läsa, men de har den begränsningen att de inte kunnat återge längre än till att de intervjuade mött döda släktingar och en ljusgestalt som gett dem en underbar kärlek, frid och harmoni. Detta är fantastiskt i sig, men det sträcker sig ändå inte ända fram till mitt ämne: innanför Pärleporten! Därför har jag avgränsat mitt underlag till att endast gälla de rapporter och vittnesbörd som i detalj kunnat återge något om hur livet gestaltar sig inne i Guds himmel.

I modern tid har det skrivits mycket om s k nära döden upplevelser och vittnesbörd av s k kliniskt döda personer. Den engelske läkaren Richard Kent är expert på nära döden upplevelser efter att ha intervjuat mer än 100 personer som varit kliniskt döda. Han säger att dessa människors upplevelser stämmer med Bibelns budskap om vad som händer efter döden. Nämligen: nästan alla säger att de passerade genom en lång, trång tunnel. I änden på tunneln mötte de ett strålande ljus. När de kom närmare kom de in i ett genomstrålande och bländande ljus som gjorde det omöjligt att se den person de upplevde att ljuset kom ifrån. De kände närvaron av en kärlek som var starkare än allt annat de hade upplevt tidigare.

I detta ljus är allt vad man tänkt, sagt och gjort, omedelbart uppenbarat och erkänt. Man upplever att man ställs inför en enda stor fråga: Vad har du gjort av ditt liv/ Vad blev det av din stund på jorden?

Detta bländande ljus, som de kände kom från en person, kan jämföras med Paulus' omvändelse. Den återges i Apostlagärningarna i Bibeln med orden "När jag var på väg till Damaskus med översteprästernas fullmakt och på deras uppdrag, fick jag under resan mitt på dagen se ett ljus från himlen klarare än solen stråla omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst säga till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag sade: Vem är du Herre? Han svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer...Men då jag på grund av strålglansen från ljusskenet inte mera kunde se, tog mina följeslagare mig vid handen och jag kom så till Damaskus."

Tyvärr upplevde inte alla de som varit kliniskt döda att de kom fram till ett ljus. Några berättade tvärtom att de åkte nedåt mot ett mörkt ställe. De beskriver det fysiska mörkret, den outhärdliga stanken och fruktan som råder där. Djävulen och hans demoner är där och när människor kommer dit, vrålskriker alla mot dem!

Detta låter ju hemskt och "otroligt", men det stämmer faktiskt med vad Jesus säger och varnar för. Det var ju därför han sändes hit av Gud för att rädda, frälsa, oss ifrån helvetets plågor. Han kom inte för att bota sjuka eller starta en ny religion! Redan i den så kallade "lilla Bibeln, dvs Johannes' evangelium 3:16, talar Jesus där om livets två utgångar. Ty så älskade Gud hela världen att han utgav sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv.

Jag vill börja med att citera vad den nu 96 årige engelske prästen Percy Collet har att berätta från de 5½ dygn han var i himmelen 1982. Det hela började med att han under lång tid som missionär i Sydamerika och Afrika, hade mycken tid till att tänka på livet efter döden. Hur skulle det bli i himmelen hos Gud som han tjänat under så många år? Han bad i 7 år om att få blicka in i himmelen. Han fastade en vecka och bad att få veta mer, än det som står i Bibeln, om himmelen. Efter ett tag hände det fantastiska att en helig ängel kom och tog honom och hans skyddsängel med på en färd till de saligas boningar. Han säger själv att det tog änglarna 6 timmar att färdas genom himlarymderna med honom fram till Himmelen. Under färden dit passerade de vårt solsystems planeter. Han kunde se rakt in i solen utan att bli bländad. Den ena ängeln sa då till honom att Gud kommer att ge vetenskapsmännen en sådan vishet att de ska kunna forska sig fram till sanningen om Himmelens existens. Detta genom de radiovågor som alla stjärnor sänder ut, vilket är vad Psalm 148:3 menar: Lova honom sol och måne, lova honom alla lysande stjärnor. Det ska bli en sådan stor sensation att alla dagstidningar ska skriva att vetenskapen har kommit fram till att det som Bibeln kallar Himmelen, finns!

Sedan for de förbi många andra solsystem, ända till himlarymdens allra yttersta gräns. Där såg han Himmelen. Ju närmare han kom, dess fler själar med änglatransport såg han vara på väg dit. De fick börja med att ta en tur runt om hela planetens 3 miljoner 218 000 km omkrets. Sedan fick de landningstillstånd av en navigationsängel. De landade på ett vidunderligt vackert ställe utanför stadsmurens pärleportar. Där håller ärkeänglar på med att undervisa de som blivit frälsta på dödsbädden. De måste ha ett visst minimum av uppenbarelsekunskap om Guds personlighet, evangelium, helighet osv, innan de får gå in till det inre av Himmelen.

De första som Percy träffade var två stycken 15 meter höga änglar med hår av spunnet guld och svärd vid sidan. De stod framför stadsmuren med en av de 12 pärleportarna bakom sig. Porten var så hög att han inte kunde se dess övre kortsida. Bara porten var enormt vacker att se. Den var hantverksmässigt gjord med vackra utskärningar, beläggningar, gardiner, smyckad med pärlor, diamanter, rubiner, safirer och andra ädelstenar. Allt var gjort i skön balans och med gudomlig "snickarglädje". Den öppnade sig utåt. Sedan kom en annan ängel med en bok i handen ut ifrån porten. Efter att ha kontrollerat i boken, nickade han och bekräftade att Percy skulle få komma in. (Enligt Bibeln får bara den som fortfarande har sitt namn skrivet i Livets bok komma in i himmelen. D v s alla människors namn skrivs in i Livets bok vid deras födsel. Sedan har man kvar sitt namn där till dess att man av egen fri vilja, på ett medvetet sätt förkastar Jesus som Guds nåd och erbjudande till frälsning, räddning, samt evigt liv. Då först, stryker ängeln ut den människans namn ur Livet bok! Gud förbjude, att det skulle hända dig, käre läsare!)

Sedan mötte han Abraham utanför stadsporten. Där tar han emot alla som genom tro, (utan goda gärningar), har kommit till Gud. Det stämmer med vad Bibeln lär om Abraham. I Romarbrevet 4 sägs att han skulle vara fader till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Till fader för många folk har jag satt dig, sa Gud till honom enligt 1 Mosebok 15:5. Paulus förtydligar saken i Efesierbrevet 2:8 9 Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Abraham har ansvaret för undervisningen i himmelen. Han sa till Percy: När jag kom hit, var himmelen inte alls så utbyggd och stor som den är nu. Det finns plats här för alla människor som någonsin fötts och kommer att födas.

Percy frågade alla han träffade i himmelen olika frågor om sakernas tillstånd där. Han fick bl a veta måtten på planeten Himmelen. Den är enligt honom 3,2 miljoner km i omkrets. Dvs 80 gånger större än jorden! (Jordens omkrets vid ekvatorn är 40.076 km.) I mitten av denna planet står Guds tron. Den är 3200 km hög! Själv sitter Gud Fader nära toppen på denna tron. Ändå kunde han röra med sin fot vid Percy då han låg på sitt ansikte inför Guds tron i ödmjukhet och gudsfruktan. Han kysste då Faderns fötter av ren kärlek och tacksamhet. Jesus sitter på högra sidan av Gud på den tronen och de samtalar med varandra. Fadern är väldigt stor, mycket större än Sonen. Han är inte bara som en liten prick längst uppe på tronen, utan syns i proportion med tronens storlek. Guds ansikte är täckt med den helige Andes härlighetssky ända tills efter domedagen. Då ska vi få se honom ansikte mot ansikte, enligt 1 Kor 13:12, Upp 22:4. Vart man än tittar i himmelen, ser man Guds tron. Man behöver inte ens vända sig om. Han är, som det heter i den kristna teologin: "allestädes närvarande".

Nedanför Tronen har Församlingen sina boningar. Fantastiska palatser med en härlighet som stjärnornas strålglans. Profeten Daniel skriver i 12:3 att de förståndiga ska då lysa som himlafästet lyser och de som har fört många till rättfärdighet ska lysa som stjärnor, alltid och evinnerligen. De har sina hus i ett stort kubformat stället som heter Sion. Måtten är 2400 km hög, lång och bred. Det är detta som beskrivs i Upp 21:16 med orden Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Han mätte upp den med mätstången till 12 000 stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika.

Ängeln sa till Percy att hans hus ligger på 1120 km nivån och erbjöd honom att få se det. De steg in i "den helige Andes hiss" som tog dem fram till dörren på hans hus. Hela dörren var besatt av enorma diamanter och hela huset var av guld. De gick in och satte sig ned och samtalade i en timme om detta fantastiska ställe och hur det har blivit byggt. Änglarna bygger hela tiden vidare på hans hus och utvidgar det med diamant "tegelstenar", för varje själ som han för till tro. Det är för närvarande minst 3½ meter takhöjd i huset, som han upplevde det.
Högst upp i Sion har de allra största själavinnarna sina palats. Alla ser och vet att det är dessa som på detta sätt hedras och äras av Gud genom att de får bo alldeles i närheten av den nådens tron de längtat till så länge och vittnat om så framgångsrikt under sina liv. Guds mantelflik utgör bakgrunden till deras hus!

Någon kanske undrar om Jesu 12 apostlar har sina boningar där. Men enligt Bibeln har de förärats med en ännu mer hedersam plats. Deras boningar är enligt Upp 21:14 20 stadsmurens 12 grundstenar. På dem står 12 namn: namnen på Lammets 12 apostlar. Stadsmurens grundstenar var skönt lagda och utgjordes av alla slags ädelstenar. Den första grundstenen var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint, den tolfte en ametist.

Från Guds tron går det ut en flod, Livets flod. Det är den helige Ande. Samtidigt är den helige Ande också en person som Percy samtalade med. Anden är ju den tredje personen i gudomen. Percy kunde även tala så ofta han ville med Jesus nere på marknivå.

Alla sorters djur finns i himmelen. Vackrare hästar hade han aldrig sett maken till. Det finns också ett Lamm där, som ser ut som om det vore slaktat med ett gapande sår i sidan och med blodiga hål i fötterna. Det representerar Jesus, Guds offerlamm. Detta Lamm syns framför Tronen. Djuren är fullkomnade, såsom allt annat i himmelen. Djuren har till exempel inga vilddjursinstinkter. De har heller inga naturliga behov att utföra, fast de äter. De kommunicerar andligen precis som människorna och änglarna gör. Man behöver inte öppna sin mun för att tala där. Det räcker med en tanke så förstår man varandra.

Tiden som dimension finns inte i himmelen. Allt upplevs som ett ständigt nu. Varje "dag" avstannar all aktivitet i himmelen för ett tag när Guds basuner ljuder. De blåses av änglar. Trumpeterna är 4½ meter långa. Det är till för att nyheter från jorden ska kungöras. Människorna i himmelen vet vad som händer på jorden när det gäller kampen mellan Guds rike och Satans välde. När själar har vunnits för Jesus, kungörs detta i himmelen. Då blåses trumpeter och bjällror låter ovanför Guds tron. Då och då säger Gud till 500.000 änglar att blåsa i sina 4,5 meter långa trumpeter! När de har spelat färdigt börjar Gud att tala.

Tandvärk, rynkor eller sjukdomar och annat sådant, finns inte i himmelen. Allt är perfekt och fullkomligt i skönhet och harmoni. Utan att fördenskull bli flummigt eller tråkigt. Det finns inget tvång i himmelen. Man får göra precis vad man vill, hur länge som helst. Gud är Kärleken. Därför tvingar han inte någon till något. Man får tillbringa 200 år vid en underbar plats någonstans och bara ha skoj, prata med alla man känner eller vill lära känna, osv. Alla måste inte lovsjunga "hela dagarna". Det gör bara de som vill det. Och det är många. Både änglar och människor.

Det finns mycket tid för fest och kärleksmåltider i himmelen. Percy berättar att han fick sätta sig vid ett enormt stort och långt bord som rymde 12 000 personer. Han fick veta att det var sammanlagt 10 miljoner på den här festen. Han fick sitta vid kortsidan. Det var en sidenduk på bordet med texten "Gud är Kärlek". De fick äta av den himmelska maten och av Livets Träd. Det stod stora skålar fulla med alla sorters härliga frukter på borden. Så fort man tog en frukt ur en skål fylldes den på med ny frukt av sig själv. Han satt bredvid Jesus som förklarade för honom att Gud Fadern då och då säger till om att det ska ordnas en fest för själavinnare, profeter och alla övervinnare bland församlingen, där de får äta sig mätta av himmelens frukter. Dessa frukter ger kunskap, visdom, glädje och frid. Han satt där och åt av alla dessa frukter och samtalade med alla han ville under 4 timmar. Att detta stämmer med vad Jesus avslöjar om himmelen, kan vi läsa om i bland annat Lukas' evangelium 13:29 Människor ska komma från öst och väst, norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Vid nattvardens instiftande sa Jesus enligt Matteus 26:29 Jag säger er: från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dagen då jag dricker det på nytt med er i min Faders rike.

Själva staden innanför pärleportarna kallas i Bibeln för det nya Jerusalem. Enligt Uppenbarelseboken är staden 220 mil hög, lång och bred. Alltså lika lång som Sverige, men även lika bred och hög dessutom! Den är formad som en kub alltså. Men planeten himmelen upptas inte av staden endast. Utanför staden finns Paradiset. Det är stora områden som ser ut som på jorden med höga träd, enormt höga berg av rent guld och sjöar som man kan gå ned i utan att bli blöt. Man kan till och med andas under vattnet utan problem. Även där, utanför de 12 pärleportarna, tillbeds Fadern av människor. Milsvida ängar med blommor som hela tiden skiftar i färg och mönster finns där. När det kommer en vind från Guds mun ut över dessa fält böjer sig blommorna och man hör hur de producerar toner och musik var och en. Träden bär frukt varje månad året runt som vi uppfattar det. Det finns ju ingen tid eller årstider i himmelen. Så fort man tagit och ätit av frukten från ett träd, växer det ut nya. Livets princip styr allting i himmelen. Det finns ingen död, åldrande, damm eller förruttnelse där. Allting återspeglar Guds väsen som är Liv, Kärlek, Frid, Frihet och Glädje.

Det finns grader och rang bland himmelens folk. Alla vet om sin rang och är jättenöjda med den. Det finns ingen avundsjuka eller karriär mentalitet. När man väl har blivit upplärd och mogen till att få gå fram till Gud Faderns tron, har man också tillträde till hela den himmelska världen. Det är inget problem med det, för alla äger allting gemensamt i himmelen. Det finns inga lås på dörrarna eller grindarna. Det finns ju inga snattare eller tjuvar där. Inte någon tillstymmelse till laglöshet eller habegär finns där.

Alla deltar hängivet i den himmelska musiken och spelar på alla sorters musikinstrument. Där finns orglar, pianon, flyglar, gitarrer, trianglar, tamburiner, harpor, cymbaler m.m. Trianglarna kan spela hela tonskalan, inte bara en enda ton som våra trianglar. Dessa trianglar används till att slå igång musiken. När de är färdiga börjar cymbalerna och efter dem tar alla andra musiker och instrument vid. Den mest fantastiskt vackra musik i himmelen som Percy hörde kom från en jättestor harpa som en väldigt stor ängel spelade på. Det spelas musik "dag och natt" i himmelen, men man blir aldrig trött på att höra den eller trött på att delta och spela.

Många kända kompositörer finns där. Till exempel Johan Sebastian Bach. Han lär ut till vem som helst de stycken han komponerade under sin livstid på jorden. (På hans partitur och notblad skrev han alltid "Till Guds ära".) Det räcker med en genomgång, så kan man hela stycket utantill. På vilket instrument som helst! I himlen lär man sig spela ett instrument så fort man börjar spela på det. I anden är man inte begränsad av "köttet" och själen. Där kommer människan helt och hållet till sin rätt. Så som det var tänkt från början. Till exempel frågade Percy Jesus om han kunde få spela på något av alla dessa instrument. Då han var yngre spelade han trumpet. Jesus svarade: Du får spela på vilket instrument som helst och det kan du spela på, på en gång. Så han satte sig vid en flygel och började spela fantastiska stycken, fastän han aldrig spelat piano tidigare. Sedan provade han även en av änglarnas 4½ meters trumpeter utan svårigheter. Det lät helt underbart! Helt plötsligt sa Gud till honom att detta skulle inte vara hans arbete i himlen. "Men detta är ju så vidunderligt!" svarade han. Gud sa: Du ska arbeta vid administrationsdepartementet som instruktör. Då blev hans glädje ännu större. För att arbeta med undervisning i Guds Ord är det bästa han vet.

Himmelen är full av änglar som spelar på instrument. Men trumpeterna blåses inte tillsammans med de andra instrumenten. Det är Gud själv som ger befallning om när dessa trumpeter ska ljuda. Enligt Bibeln ska dessa trumpetblåsande änglar komma ned från Himmelen och blåsa i dem när det är dags för himmelrikets största tilldragelse: Lammets bröllop! Det vill säga den dag när Evangelium om Riket har blivit predikat som ett vittnesbörd för alla etniska folkgrupper, så att Jesus kan få gifta sig med en Brud som består av människor från alla folk, folkslag, tungomål och stammar. Då ska dessa trumpeter ljuda över hela jorden och annonsera Lammets Bröllopsfest.

De som är musiker på jorden får även bli det i himmelen. Men först måste de gå igenom musikdepartementet. Alla musikaliska önskemål får där sin uppfyllelse.

Jesus säger i Bibeln: det finns många boningar i min Faders hus, de eviga hyddorna. Bakom Altaret i himmelen tillverkas byggnadsmaterial till dessa hus. Det ser ut som en maskin som tillverkar diamanter av alla karaters storlek. De kommer ut ur ett jättestort rör i enlighet med Guds order. Änglar samlar upp diamanterna i stora vagnar och kör dem sedan till en speciell plats och lagrar dem där. De slipas och används sedan som byggmaterial i alla de olika rum, hus och byggnader som ständigt är i uppförande. Percy träffade även sin egen mor i himmelen. Hon berättade att där är inte människorna längre man eller kvinna utan är ett andligt, himmelskt väsen. Eller som Jesus sa: Vid uppståndelsen ska ni vara som änglarna i himmelen, Matteus 22:30. Paulus förklarar samma sak i 1 Korintierbrevet 15: 35 57, bland annat med orden: Det finns jordiska kroppar och det finns himmelska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans är av ett annat slag... Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp.

Vidare sa "hon" att i himmelen är inte mannen över kvinnan eller tvärtom. "Här är vi alla ett i Kristus Jesus. Ingen här känner sig underlägsen, svartsjuk eller avundsjuk, för vi har alla fått full upprättelse genom Guds härlighet, så vi är mer än nöjda". Han mättar våra begär med sitt goda, säger Bibeln.

En ängel tog sedan med honom till ett stort rum med väggar av solitt guld. Bokstäver var ingraverade på väggarna. Det var som ett stort bibliotek, men böckerna var fästade direkt på väggen istället för att stå i hyllor. Änglar tog ut böcker och studerade dem noga. Det syntes vara en mycket strikt ordning i det de gjorde. Böckerna hade tjocka guldpärmar och vissa av sidorna i böckerna var röda. En ängel sa att dessa böcker innehåller anteckningar om varje människa som har blivit född på jorden. De sa att det finns flera likadana rum med böcker. Ibland tog en ärkeängel fram böcker till Guds tron för att få hans eventuella godkännande. Böckerna innehåller böneämnen, profetior, tillväxt i Herren, antalet själar ledda till frälsning, Andens frukter i den troendes liv och mycket annat. Allt vi gör här på jorden blir noterat i vår respektive bok av änglarna. Daniel 7:9 14 nämner domedagen. I det sammanhanget står det: Så satte man sig ned till doms, och böcker blev öppnade.
Hela tiden tog änglar ned böcker från väggarna och strök sidorna med en mjuk duk. De sidorna blev då röda. Detta motsvaras av Bibelns löfte: Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, och Jesu blod renar oss från all synd. 1 Johannes brev 1:7 9. Sedan Percy vistats där i 5½ dygn, färdades han hem igen till jorden med hjälp av sin skyddsängel och den transportängel som kom och hämtade honom. Den resan tog också 6 timmar. Efter precis 6 dygn vaknade han upp i sin kropp igen!


En pastor vid namn Jesse Duplantis från USA blev upptagen till himmelen under 5½ timmar. Jesse lade märke till att allt luktar så gott i himmelen. Herrens egen doft är den mest framträdande naturligtvis. Hans doft var något så underbar god att han aldrig känt dess like i hela sitt liv. Överallt i himmelen har Guds folk hans väldoft över sig, som en sorts parfym.

Det som fascinerade Jesse mest var inte guldgatorna, utan människorna där. Under de 5½ timmar han fick vara där kände han sig aldrig utanför, uttittad eller ovälkommen. Alla visade honom kärlek, glädje, respekt och uppmärksamhet. Alla sa att de var där för att betjäna honom. Den förste han träffade var Abraham. Han hälsade Jesse med "Hallå". Han svarade: Hur har du det? Sedan var han tillsammans med David i tre timmar. Det var helt fantastiskt! David tog honom med på en tur utanför staden. Där såg han genomskinliga guldberg med snö på topparna. Han trodde att det skulle vara kallt där uppe, men det var det inte. David sa att det finns varken varmt eller kallt , fuktigt eller torrt väder där. Allt upplevs enbart som gott och välbefinnande. Sist fick han samtala med Jesus. När han såg Jesus upplevde han hur Jesu väsen strålade ut genom "kläderna" på honom. Dräkten har bär är som vore den en enda stor levande "diamant", med hans härlighet som flyter genom den! Vidare har han ett gyllene bälte. Hans händer är mjuka. Han rörde vid Jesses skuldra med sin hand. Folk frågar honom ofta om Jesus har skägg, men det kan han inte svara på. När man ser Guds härlighet så ser man hans kärlek. Man ser hans kärlek på ett fysiskt sätt. Kärleken är hans utseende!

Jesus ser rätt igenom en. Man kan inte dölja något. Ändå känner man sig inte avslöjad av honom. Det finns ingen skam i himmelen i och med att bara de som redan har fått förlåtelse för det man skulle kunna skämmas för, får komma dit. När man ser in i Jesu ansikte vill man bara krama om honom. Det var av samma anledning vi läser i Bibeln att människor jämt ville vara nära honom. När Jesus vände på huvudet såg Jesse färgen på hans hår. Det var ljusbrunt.

Jesus sa till Jesse: "Gå och säg till mitt folk att jag kommer". Han svarade: "Men Herre, det vet de redan!" Men Herren tillrättavisade honom med ett enkelt "Nej!" Jesse såg hur mycket detta bekymrade honom. Då sa Jesus: "Nej, de vet inte att jag kommer. Gå därför och tala om det för dem!" (Det är sant. Bibeln har många ställen som talar om att Jesus ska komma tillbaka i sin himmelska gestalt för att döma världen på räkenskapens dag, fängsla Satan samt upprätta sitt tusenåriga fridsrike på jorden. I Jesu liknelse om de 10 jungfrurna i Matteus 25:1 13 säger han att alla som väntade på Jesu återkomst somnade i sin väntan på Brudgummen!)

Det enda Jesse kände som var negativ på något sätt, var att han blev svag. Men då träffade han Paulus som sa till honom: "Ät detta, så orkar du med Guds härlighet!" Det såg ut som en frukt och den smakade sött. Då fick han styrka och den cirkulerade runt i hela hans andliga kropp. Paulus sitter och undervisar folk i det fria om den kristna tron. Då tänkte Jesse att vad ska det behövas för. Här är väl alla frälsta redan! Han frågade Jesus om detta som svarade att "Det kommer du att förstå när du kommer hit. Det finns saker här som du inte nu vet om. Man upphör inte här att vara det som man har varit på jorden. Det du gör på jorden är bara en förberedelse för vad du kommer att göra här."

Jag hörde skratt i himmelen som är så helhjärtade att det inte går att beskriva. Folk skrattar där med hela sin varelse. Det finns en glädje där som ingen har upplevt på jorden, säger Jesse! Men så består ju Guds rike av rättfärdighet, frid, glädje i den helige Ande, enligt Rom 14:17.

Alla hans släktingar sa att de saknade honom och önskade att han skulle få komma dit på riktigt snart. "Här finns ingen bedrövelse eller något som sårar", sa de. Jesse såg många barn som utan sina föräldrar stultade fram till Jesus. Då förstod han skriftstället som säger: Låt barnen komma till mig, för sådana hör himmelriket till. Han trodde att alla i himmelen skulle vara mellan 21 och 30 år, men det förstod han var en religiös tanke när han såg alla barn. Alla barn som dött eller aborterats, kommer utan undantag till himmelen. De blir uppfostrade av änglar och får lära sig om Guds Rike. Det sker i en speciell byggnad dit Jesse inte fick gå in. Han frågade varför, men ängeln sa bara att där får du inte gå in. Det svaret nöjde han sig med när han såg den strida ström av barn som gick ut och in i den byggnaden. (Själv tror jag det beror på att Gud vill att de första människor de ska få möta, få kärlek till och präglas av, är deras föräldrar. I väntan på deras ankomst umgås de bara med varandra och de änglar som uppfostrar dem. O.A.)

Det finns inga tjocka eller smala människor i himmelen. Alla ser normala ut men har olika storlekar. Likadant är det med änglarna. Det finns ärkeänglar som är 15 meter långa, men det finns också babyänglar, keruber. Änglar såg han många av. Den som ledsagade honom var ljushårig med halvlångt hår över öronen. En del änglar har vingar, andra inte. Jesse tyckte att det borde finnas skuggor i himmelen, men ängeln svarade att här finns varken skuggor eller mörker, för Gud är ljus och intet mörker finns i honom. Ängeln citerade tydligen 1 Johannes' brev 1:5.

Musiken upplevde Jesse som att den kommer även upp ur jorden. Det är toner, klanger, harmonier, skalor och ackord som han aldrig har hört maken till på jorden. Det är mer än stereo, det är överallt. Olika avdelningar har olika sorts horn som sprider lovsångsmusik och text samtidigt. Överallt såg han folk samlade till lovsång. I stora amfiteatrar eller familjevis. Han såg små barn spela på små harpor och sjöng. Då kom Jesus och satte sig bredvid dem. De sjunger "Ära till Gud" och "Tack Jesus!". Det räckte med att Jesse sa ett enda ord om lovsång för att det förorsakade ett utbrott av lovprisning från änglar och människor!

När han börjar tala om Guds tron önskar han sig bort från jorden. Så mycket längtar han tillbaka till himmelen och Guds tron. Hela tiden strömmar det ut kärlek och kraft från tronen. Ut ur det ljus som kommer därifrån, stiger Jesus i kroppslig gestalt. Faderns ögon är på Sonen hela tiden. Jesu ögon är på människorna där. Det är inte en kontrollerande och övervakande blick, utan det är med idel kärlek han ser på människorna. För de är ju hans barn! När han mötte Abraham kunde han se tronen på avstånd. Det tycktes honom vara tusentals mil bort men ändå nära på något sätt. Den lyser med färger i mitten. Den är uppdelad i avdelningar. Han fick gå in i en hiss av guld och det räckte med att han tänkte det, så befann han sig på den avdelning han ville. När han sedan kom framför själva tronen kunde han inte längre stå, utan föll ned på sitt ansikte. Han förklarar det med att det går inte att stå inför Guds närvaro. När Han talar är det som dånet av det största vattenfall på jorden, och då faller man. Men när Jesus stiger fram ur Faderns härlighet, då kan man stå och komma fram till Gud och till och med röra vid honom! Det stämmer med Bibeln som säger att endast Jesus är medlare mellan Gud och människa, 1 Tim. 2:5.

Himmelens möbler är gjorda av guld och trä och de kan tala! Det finns inte en skråma eller skavank på dem. Han såg ett bord i rent guld med träinläggningar och utskurna änglar. Han strök över bordsytan för att se om det fanns något damm på det, men ängeln sa att det finns inget damm i himmelen. Dessa möbler är ett exempel på Guds handarbete och förunderligt goda smak.

Jesse såg också färger som han aldrig sett tidigare på jorden. I trädgårdarna finns det inget ogräs. Han lade märke till de fantastiska blommorna där. De vänder sig och "ser" på den som går förbi dem. De har liksom ögon! Han försökte att inte trampa på dem, men då han råkade göra det märkte han att de gick rakt igenom hans fötter! Det beror på att han var där i sin andliga kropp och att döden inte finns i himmelen. Allt är liv och ljus där.

En familj tog honom med på en tur på "landet". Han kände dem inte men kvinnan bjöd honom med in i sitt hus. Det var fantastiskt tyckte Jesse. Hennes trädgård hade en bäck och träd som folk stod och åt av. Abraham gav honom en bägare vatten att dricka. Det var som att dricka ur Livets flod, för helt plötsligt tyckte Jesse att han inte hade någon ålder längre! Abraham sa då till honom att inte bry sig så mycket om det. "Du var helt enkelt törstig och jag gav dig att dricka. Jag mötte ditt behov." Alla behov tillfredsställs på en gång i himmelen.

Änglarna är fulla av humor och glädje. De väntar på att det ska komma någon från jorden som vågar pressa hastighetsrekordet i himmelen! De frågade hur fort Jesse ville åka i änglarnas vagnar. Han svarade: 200 km/tim. Änglarna såg förvånade på honom och sa "Vill du inte åka fortare? Det var en tidigare här som vi fick köra i 1,6 miljoner kilometers hastighet. Det var roligt!" Plötsligt färdades jag i en fenomenal fart framåt. Det fanns ingen motor i vagnen men den hade ett läte. Han såg stjärnor och ljuspunkter röra sig förbi utanför vagnen.

Det låter kanske otroligt att det skulle finnas "bilar" i himmelen. Men det är alltså inte jordiska bilar, utan Guds eldsvagnar. Psaltaren 68:18 nämner att Guds vagnar är tiotusenden. Profeten Elia blev ju hämtad av änglar med en vagn av eld, enligt 2:a Krönikeboken 2:11. De lär vara mycket vackrare än den snyggaste bil på jorden. De som älskar bilar och motorer här på jorden kommer att få en glädjechock om de kommer dit! Det finns sådana modeller som man bara kan drömma om. Det går inte att skada sig i himmelen och allt är möjligt, bara fantasin sätter gränserna där.

Ängeln som körde vagnen log när han stannade och öppnade dörren. Då stod Abraham där igen. Han log och lade sin arm runt Jesse och sa: "Herren önskar att se dig. Men vi ska visa dig några saker först." Jesse sa: Vet du, du är min far. Abraham svarade: Du är min son. Jesse svarade: Tack för att du är du! Det var det enda han kom på att säga. Allt intellektuellt prat känns helt malplacerat i himmelen. Det är kärleken som är störst där.
Alla patriarker och andra heliga människor känns igen på klädernas utstrålning. Han såg även uniformerade änglar där. Den absolut vackraste dräkten som Jesse såg på någon människa var en som hade lidit martyrdöden. Det var en församlingsgrundare som hade fört skaror till frälsning och evigt liv. Ängeln som ledsagade honom sa att du får veta hans namn när du kommer hit nästa gång. Trots att stor ära ges dem som har levt ett liv som har bestått provet, så finns det ingen avundsjuka hos de andra. Alla är så tacksamma att få vara där och inte i den brinnande eldsjön. Men de är också hänförda över det som finns i himmelen att göra, se, smaka, höra, lukta, känna, uppleva, vara med om, kunna förstå, få veta osv. Jesus säger i Johannes 17:3 Detta är det eviga livet: att de känner dig den ende sanne Guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus.

De flesta som kommer till himmelen vill direkt få komma till Tronen och välsigna Gud. Där får de också fråga Gud om precis allt de vill. Men han såg några som istället färdades mot Livets Träd. De gick fram till trädet och tog av dess löv, luktade på dem och åt av dem. Deras dräkter var annorlunda än alla andras.

En av Guds favoritsysselsättningar är att fortsätta med Skapelsen. Han gör blommor och djur som aldrig har funnits tidigare. Änglarna undervisar i kryddodling och alla har stora köksträdgårdar. Det finns mat överallt ute i det fria. Det finns ingen brist på något. Det finns överflöd av allting där. Ingenting tar slut, det finns inga väntetider, alla önskningar uppfylls direkt.

Man får bo på den plats som Gud och den troendes tjänsteänglar har planerat i förväg och förberett. Men vill man byta med någon eller bo någon annanstans, är man fri att göra det.

Sist men inte minst: Arbetslöshet finns inte i himmelen. Alla har jobb och uppgifter att göra. Men samtidigt finns det hur mycket tid som helst till ledighet och vila. Jesse såg t ex hur änglar släppte ned vindruvor i munnen på människor som satt eller låg i gräset!

"Som en härlig gudomskälla
Rik och mäktig, djup och stor
Är den kärlek, nåd och sanning
Som i Jesu hjärta bor.
Han har öppnat pärleporten
Så att jag kan komma in
Genom blodet har han frälst mig
Och bevarat mig som sin."

Litteraturlista:

Collet, Percy. Jeg vandret i Himmelen med Jesus. ESCA Forlag, Postboks 1092, 1510 Moss, NORGE.

Tidskriften Vekteren. Nr 6/95, 2/96. Boks 70, 3340 Åmot, NORGE.

Månadens band, augusti 1996, av riksevangelist Bill Stenberg, Sky Light Mission, Ulvtorp 4738, 816 91 JÄDRAÅS.

Liardon, Roberts. Jag var i himmelen, Livets Ords Förlag, Box 17, 751 03 UPPSALA.

Referenser:

Springer, Rebecka. Innenfor Paradisets porter. ESCA Forlag, Postboks 1092, 1510 Moss, NORGE.

Scott, Elwood. Paradiset, Den Hellige Stad og Tronens herlighet. ESCA Forlag, Postboks 1092, 1510 Moss, NORGE.

Sundar Sing, Sadhu. Etter döden. ESCA Forlag, Postboks 1092, 1510 Moss, NORGE.

Baxter, Mary Kathryn. En guddommelig åpenbaring om helvetet. ESCA Forlag, Postboks 1092, 1510 Moss, NORGE.

Olof Amkoff


Skriv ut